نام محصول: کتاب 700 نکته ی کاروکسب - چاپ دوم

نویسنده/مترجم: پرویز درگی
سال انتشار: 1402
قیمت: 215000 تومان
  • کد محصول: 9786226659895
  • نوع محصول: کتاب
  • دسته بندی: کارآفريني و کسب وکار , مباني مديريت و سازمان
  • وزن: 510 گرم

درباره‌ی کتاب 700 نکته‌ی کاروکسب

پیتــر فیســک بــرای موفقیــت در بــازار، توصیه هــای کاربــردی مفیــدی مطــرح می کنــد و اســتعاره های زیبایــی را بــکار می بــرد. امــا نکتــه ی کلیـدی مباحـث ایشـان، جامعیت نگـری در سـایه ی تعامـل اسـت کـه در چهــار حــوزه بیــان می شــود 

الف( جامعیت نگری بین اهداف کوتاه مدت با اهداف بلندمدت

 ب( جامعیت نگری بین ایده های ساختارشکن با اقدامات عملی 

ج( جامعیت نگــری بیــن نــگاه از درون بــه بیــرون بــا نــگاه از بیــرون به درون

 د( جامعیت نگری بین نیم کره ی چپ مغز با نیم کره ی راست مغز تعامــل، مهمتریــن عامــل زیرســاختی موفقیــت اســت کــه بــا نگــرش دوسـویه بیـن درون و بیـرون سـازمان، هدفهـای بلندمـدت و کوتاه مـدت، نیمکــره ی راســت و چــپ مغــز، و همچنیــن ایده هــای افراطــی، خــارج از هنجــار و روال، بــدور از منطــق معمــول و مرســوم، و البتــه اقــدام عملــی دســت یافتنی می شــود. 

تعامــل بیــن حــوزه ی اندیشــه و حــوزه ی عمـل و گسـترش فضـای اعتمـاد بـرای پیش بینی آینـده بـا درس گرفتـن از گذشـته و اتخـاذ تصمیمـات بـا ریسـک کمتـر بـرای بهـره وری در زمـان حـال، ضرورتـی انکارناپذیـر بـه شـمار می آیـد. چـه آنکـه، طبـق تعریـف دانشــگاه هــاروارد، موفقیــت عبــارت اســت از انتخــاب اهــداف بایســته و بــه کار بســتن ابــزار شایســته بــه منظــور تحقــق آنهــا و ایــن امکانپذیــر نیسـت مگـر بـا تعامـل بیـن دانشـگاه علـوم و دانشـگاه بـازار.

 

فهرست کتاب 700 نکته‌ی کاروکسب

فصل اول: شم بازار

بخش1: مدیریت بر خود

بخش2: مهندسی موفقیت

بخش3: شادی بهره ور

فصل دوم: حس بازار

بخش4: کاروکسب

بخش5: بازاریابی و فروش

بخش6: برند

بخش7: رفتار مصرف کننده

بخش8: مشتر نوازی

فصل سوم: نبض بازار

بخش9: مدیریت شایسته

بخش10: سازمان شایسته

 

ارسال نظر

برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید.


نظرات کاربران

هیچ کاربری هنوز نظری ارسال نکرده است.

مشاهده وبلاگ‌ها مشاهده موارد بیشتر مشاهده موارد بیشتر